علم و فناوری

جمعه, 18 مرداد 1398
467
بررسی میزان آلودگی آمین پالایشگاه گاز ایلام ارائه ی فیلترهای سلولزی با پیوند رزینی و آنالیز نتایج بهار و تابستان 1398 مسئله آلودگی آمین همواره یکی از دغدغه های اصلی پالایشگاه های نفت و گاز بوده است. آلودگی های شیمیایی و فیزیکی به دلایل مختلف ایجاد شده و مشکلات زیادی…
سه شنبه, 15 مرداد 1398
518
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﻼل MDEA ﺑﻪ ﺟﺎی MEA در واﺣﺪ ﺟﺪاﺳﺎزی CO2 از ﮔﺎز در واﺣﺪ ﻫﯿﺪروژن ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﺷﯿﺮاز پترو تامین فهم، تابستان 97 اﻣﺮوزه ﺟﺪاﺳﺎزی دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ، ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﻮﮔﺮدی از ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز ﺗﺮش ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻼل ﻫﺎی آﻣﯿﻦ، ﻣﺴﺌﻠﻌﻪ ای ﻣﻬﻢ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ…

پتروتامین فهم

اطلاعات تماس