علم و فناوری

بررسی تعویض آمین پالایشگاه شیراز به MDEA
سه شنبه, 15 مرداد 1398
276

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﻼل MDEA ﺑﻪ ﺟﺎی MEA در واﺣﺪ ﺟﺪاﺳﺎزی CO2 از ﮔﺎز در واﺣﺪ ﻫﯿﺪروژن ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﺷﯿﺮاز

پترو تامین فهم، تابستان 97

اﻣﺮوزه ﺟﺪاﺳﺎزی دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ، ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﻮﮔﺮدی از ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز ﺗﺮش ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻼل ﻫﺎی آﻣﯿﻦ، ﻣﺴﺌﻠﻌﻪ ای ﻣﻬﻢ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺧﻮردﮔﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات در اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ انواع آﻣﯿﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻂ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﯿﻌﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

ﻗﯿﻤﺖ ارزاﻧﺘﺮ آﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﻮع اول و دوم ﻣﺜﻞ MEA و DEA و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻧﻬﺎ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻣﯿﻨﻬﺎی ﻧﻮع ﺳﻮم ﻣﺜﻞ MDEA و aMDEAﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آﻧﻬﺎ، ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻫﺎ را ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ HIMSORBENT ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮو ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﻬﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻣﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﺷﯿﺮاز از MEA ﺑﻪ aMDEA ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻣﯿﻦ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ آﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی، ﺧﻮردﮔﯽ، اﺗﻼف آﻣﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ مبنی بر افزایش ظرفیت خط تولید است.

پتروتامین فهم

اطلاعات تماس